Общи условия

Настоящият уебсайт е собственост на Порше БГ ЕООД, ЕИК 131258238. Този сайт е предоставен на оторизирани за България дилъри (търговци) на нови и употребявани автомобили за марките Volkswagen и Audi, за да могат те да публикуват в него обяви за употребявани автомобили. Възможно е предлагане и на други марки автомобили. Отговорността за съдържанието и за последиците от всяка конкретна обява в този уебсайт се носи от лицето, посочено в нея като автор на обявата или като лице за контакт. Предлаганите в този уебсайт употребявани автомобили имат различна история (служебни, тестови, изкупени и върнати от лизинг автомобили, други), за която можете да получите информация от автора на съответната обява.

Показаните изображения на превозните средства могат да се различават от оригинала. Всички посочени цени са актуални към момента на тяхното показване в настоящия уебсайт и включват данък ДДС, ако се дължи такъв по закон. За допълнителна информация относно серийното и опционалното оборудване, най-учтиво Ви молим да се обърнете към дилъра, подал обявата за конкретния автомобил в уебсайта. Възможни са грешки или промени в цените.

Правила на уебсайта

С достъпа до уебсайта на ПОРШЕ БГ ЕООД и неговото ползване Вие приемате настоящите правила без каквито и да било ограничения или условия. По тази причина Вашето посещение на уебсайта ПОРШЕ БГ ЕООД се урежда от тези правила, а също така и на всички приложими закони.

Запазено авторско право © Порше БГ ЕООД

Съдържание

Наличността на превозните средства, обявени в уебсайта, следва да се проверява допълнително на място. Цялата информация, включена в този уебсайт, е приблизителна. Този уебсайт не замества информацията, която можете да получите от упълномощените търговски представители или сервизни специалисти на дилъра, обявил конкретния автомобил в уебсайта. Представянето на информацията на този уебсайт не поражда никакви правни задължения, и не представлява оферта за продажба, нито може да се тълкува като каквото и да било правно действие от страна на дилъра, обявил конкретния автомобил в уебсайта.

Въпреки че ПОРШЕ БГ ЕООД полага всички разумни усилия за гарантиране на коректността на цялата информация на уебсайта, нейната точност не може да се гарантира, и ПОРШЕ БГ ЕООД не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността или автентичността на която и да било от информациите на този уебсайт.

ПОРШЕ БГ ЕООД обаче си запазва правото да прави промени, по всяко време и без предизвестие, на моделите, оборудването, техническите спецификации и наличните количества.

Не всички качества или характеристики на показаните продукти се виждат на техните изображения в този уебсайт. Пълна информация за продукта може да се придобие чрез негов оглед на място.

Цени

Посочените в този уебсайт цени са в български лева. Ценовата информация, съдържаща се в или предоставена чрез този уебсайт, е само за ориентировъчно информиране, и не представлява оферта за продажби, нито пък има задължаващо действие за упълномощените търговски представители на дилъра, обявил конкретния автомобил в уебсайта. Закупуването на който и да било продукт от дилъра, обявил конкретния автомобил в уебсайта, се урежда изключително и само от сключен между Вас и дилъра отделен конкретен договор за продажба.

Авторски права, индустриалната и интелектуалната собственост

Цялото съдържание на този уебсайт и всеки негов отделен елемент представляват обекти на авторски права, индустриалната и интелектуалната собственост. Всички те са защитени от съответните приложими закони. Вие нямате право да копирате, съхранявате, обработвате, променяте, предавате, или да ползвате по какъвто и да било начин информацията, текста, графиките, нито който и да било друг елемент от уебсайта, без предварителното писмено съгласие на Порше БГ ЕООД или дилъра.

Регистрирани търговски марки

Всички търговски марки или други словесни или графични означения на стоки или услуги в този уебсайт са собственост на ПОРШЕ БГ ЕООД или на представлявани от него лица. Всяко неправомерно ползване на тези марки или означения ще бъде преследвано по законния ред.

Препращания (хипервръзки)

Този уебсайт съдържа хипервръзки към други уебсайтове, които са напълно независими от този уебсайт. ПОРШЕ БГ ЕООД не поема никаква гаранция за законността, верността, пълнотата или автентичността на информацията, която се съдържа в такива Интернет уебсайтове.

Изключване на отговорността за щети

ПОРШЕ БГ ЕООД не поема каквито и да било задължения за обезщетяване по отношение на каквито и да било преки, косвени, случайни щети, възникнали от или свързани по какъвто и да било начин с достъпа до или използването на този уебсайт, включително, но без да се ограничава до, каквито и да било загуби или щети, причинени от зловреден софтуер, който е засегнал вашия софтуер или хардуер.

ПОРШЕ БГ ЕООД предупреждава, че въпреки предприетите от нас мерки за сигурност, този уебсайт по всяко време може да стане обект на злонамерени въздействия от страна на трети лица без нашето знание.

Промени на настоящите правила

ПОРШЕ БГ ЕООД си запазва правото да променя настоящите правила по всяко време.

language car-favorit compare-large searchagent up